Cydlynydd T �m (Menter ac Adfywio)| Team Co-ordinat

Job Type:
Contract
Job Sector:
Arts, Entertainment
Region:
Wales
Location:
Colwyn Bay
Salary:
£20,550 to £24,990 per annum
Salary Description:
£20550 - £24990 Per Annum per annum depending on experience
Posted:
01/06/2018
Recruiter:
Swyddle
Job Ref:
CT3105CCC

Cydlynydd T �m (Menter ac Adfywio)
Cyflog £20,550 - £24,990 y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad
Llawn amser, Tymor penodol tan 29ain Mawrth 2019
Bae Colwyn
Dyddiad cau; 12:00 canol dydd ar dydd Gwener 15 Mehefin 2018
Cymraeg yn hanfodol

Bydd Cydlynydd T �m o fewn y T �m Menter ac Adfywio yn gyfrifol am drin gweithgareddau o bob agwedd o ddydd i ddydd fel rhan o d �m deinamig a phrysur sydd wedi ei wasgaru ar draws Cymru. Bydd yn sicrhau bod gwaith y t �m yn cael ei wneud yn effeithlon ac yn gywir ac yn gwneud hi yn bosibl i`r t �m weithredu yn dda.

Mae gwaith y t �m yn amrywiol iawn ac yn cynnwys bob agwedd o ddatblygu celf a darparu grantiau o ddatblygu diwydiant cerdd i weithio gyda`r awdurdodau lleol. Mae`r post hefyd yn gyfrifol am gydlynu ein Cynllun Casglu sy`n golygu cysylltu gyda perchenogion galer �au a`r rhai sy`n prynu.

Bydd digon o gyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau a`ch gwybodaeth a chymryd ymlaen darnau o waith mwy diddorol i gyd fynd gyda`ch diddordebau o dro i dro.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi profi gallu mewn TG a sgiliau gweinyddol a bod yn angerddol am ein cenhadaeth o roi'r celfyddydau wrth wraidd y genedl. Mae`r gallu i weithio ar eich pen eich hun, blaenoriaethu tasgau a gweithredu yn effeithiol o dan bwysau yn hanfodol. Rydym hefyd yn chwilio am rywun sydd sgiliau cyfathrebu da ac ymrwymiad personol i safonau uchel o ofal cwsmer.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae ein buddion yn cynnwys patrwm gwaith ac oriau gweithio hyblyg, gwyliau hael a phensiwn cyflog terfynol. Am ragor o fanylion a ffurflen gais, ewch i www.arts.wales/jobs

Dyddiad cau: 12:00 canol dydd ar dydd Gwener 15 Mehefin 2018

Dylai ceisiadau cael eu hanfon at: ad@celf.cymru

Rydym yn gweithredu Polisi Recriwtio Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

Team Co-ordinator (Enterprise and Regeneration)
Salary; £20,550 - £24,990 per annum depending on experience
Full time, Fixed term until 29th March 2019
Colwyn Bay
Closing date: 12:00 midday on Friday 15 June 2018
Welsh Essential

The Team Co-ordinator within the Enterprise and Regeneration Team is responsible for handling the day to day activities of all aspects of a dynamic and busy team dispersed across Wales. They ensure that the team`s work is undertaken efficiently and accounted for properly and make it possible for us to function well.

The team`s work is very varied including all aspects of arts development and grant making from music industry development to local authority work. This post is also responsible for the coordination of our Collectorplan Scheme which involves liaising with gallery owners and purchasers.

There are plenty of opportunities to develop your skills and knowledge and take on more interesting pieces of work in line with your interests from time to time.

The successful candidate will have proven abilities in IT and administrative skills and be passionate about our mission of putting the arts at the heart of the nation. The ability to work on your own initiative, to prioritise tasks and function effectively under pressure is essential. We are also looking for someone who has good communication skills and a personal commitment to high standards of customer care.

We work in both English and Welsh and fluency in Welsh (both written and spoken) is essential for this post.

Contact Details:
Swyddle
Tel: 02920 302182
Contact: Huw
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Advertisers

This website uses cookies. Read our cookie policy for more information. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.

Latest Job Listings