Cynorthwyydd Gweinyddol | Administrative Assistant

Job Type:
Permanent
Job Sector:
Admin, Secretarial
Region:
Wales
Location:
North Wales
Salary:
£16,084 to £16,084 per annum
Salary Description:
£16084 - £16084 Per Annum Pro rata
Posted:
05/06/2018
Recruiter:
Swyddle
Job Ref:
ANN0406CG

Cynorthwydd Gweinyddol

Lleoliad: Gogledd Cymru

Cyflog: £16,084 y flwyddyn (pro rata)

Oriau: 30 awr yr wythnos

Contract: Parhaol

Dyddiad Cau: 21 Mehefinr 2018

Cefndir i`r Sefydliad

Mae ein cleient yn sefydliad sy`n cefnogi pobl i aros yn annibynnol yn eu cymunedau yn ogystal a`u gallu ariannol. Mae hyn yn cynnwys rheoli eu harian a llety mewm modd cynlaldwy.

Y Swydd Cynorthwyydd Gweinyddol

Fel rhan o d �m ehangach sy`n darparu gwasanaeth cendlaethol byddwch yn gyfrifol am weithredu holl systemau gweinyddol y swyddfa, ac yn sicrhau bod gwasanaethau`n cael eu darparu yn broffesiynol ac yn effeithlon gyda`r cyfrifoldebau allweddol canlynol:

Gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf i bob un sy`n cysylltu `r sefydliad, yn bennaf dros y ff �n. Mae hynny`n cynnwys canfod natur yr alwad a`r sefyllfa, a gofyn y cwestiynau cywir i`r cleient er mwyn blaenoriaethu`r galwadau a gwneud apwyntiadau priodol a/neu atgyfeiriadau.

Cofnodi a dosbarthu / anfon y post (mewnol ac allanol) ac archebu, prynu a chynnal offer swyddfa, deunydd ysgrifennu a chyhoeddiadau, ar y cyd `r Rheolwr Llinell.

Croesawu a chynorthwyo pob ymwelydd i`r swyddfa a bod yn gyfrifol am sicrhau bod pob ymwelydd yn mewngofnodi ac allgofnodi o`r adeilad.

Cynorthwyo gweithwyr achos i ddiwallu gofynion gwaith achos a mewnbynnu data i`r system reoli gwaith achos.

Teipio gohebiaeth ac adroddiadau i wasanaethau tai a llenwi a chynnal yr holl ohebiaeth a ffeiliau achos.

Cynnal pob system weinyddol, gyfreithiol a gwybyddol arall, ar y cyd `r Rheolwr Llinell.

Darparu cymorth gweinyddol i weithwyr achos mewn perthynas hyrwyddo a datblygu gwasanaethau.

Paratoi agend u a dogfennaeth ar gyfer cyfarfodydd a darparu cofnodion yn unol chais y Rheolwr Llinell

Cynorthwyo staff gweinyddol arall mewn swyddfeydd arall, yn �l y galw.


Buddion i Staff

Gwyliau blynyddol (pro rata) o 29 diwrnod yn cynnwys 2 ddiwrnod consesiwn ar gyfer y Nadolig a`r Flwyddyn Newydd

Cynllun pensiwn cyfrannol sy`n swm sy`n gyfateb i 4% o`r cyflog gros pan fydd 4% yn cael ei gyfrannu gan aelod o staff, tuag at gynllun pensiwn Grwp Rhanddeiliaid.

Bydd lwfans ar gyfradd sefydlog yn cael ei dalu ar gyfer millitiroedd a gytunwyd o flaen llaw mewn cerbyd preifat, yn ychwanegol i`ch taith arferol i`r gwaith

Ceisiadau

Am drafodaeth pellach a ffurflen gais, cysylltwch Swyddle ar 029 2030 2182 neu cv@swyddle.cymru

Administrative Assistant (Welsh Speaker)

Location: North Wales

Salary: £16,084 per annum (pro rata)

Hours: 30 hours per week

Contract: Permanent

Closing Date: 21 June 2018

Background to Organisation

Our client is an organisation that supports people to maintain their independence in the community as well as their financial well-being. This includes managing their money and accommodation in a sustainable way.

Administrative Assistant Role Profile

As part of a wider team delivering a national service, you will be responsible for the implementation of all administrative systems in the office, ensuring that services are provided professionally and efficiently with the following key responsibilities:

To act as the first point of contact for all callers to the organisation, primarily over the phone. This includes ascertaining the nature of the call, what the issue is and asking the right questions of the client in order to prioritise the calls and book appropriate appointments and / or make referrals.

To record and distrib

Contact Details:
Swyddle
Tel: 02920 302182
Contact: Huw
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Advertisers

This website uses cookies. Read our cookie policy for more information. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.

Latest Job Listings