Derbynnydd / Cynorthwyydd Gweinyddol | Receptionis

Job Type:
Permanent
Job Sector:
Admin, Secretarial
Region:
Wales
Location:
Cardiff
Salary:
£18,000 to £18,000 per annum
Salary Description:
£18000 - £18000 Per Annum pro rata for 30 hours per week
Posted:
09/06/2018
Recruiter:
Swyddle
Job Ref:
ANN0806DCG

Teitl y Swydd: Derbynnydd / Cynorthwyydd Gweinyddol
Lleoliad: Caerdydd
Cyflog: £18,000 pro rata am 30 awr yr wythnos
Contract: Parhaol
Oriau Gwaith: Llun i Gwener 8.00 am - 2.00 pm
Dyddiad Cau: 14 Mehefin 2018
Mae`r gallu i siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg yn hanfodol.

Rydym yn recriwtio derbynnydd / cynorthwyydd gweinyddol dwyieithog ar gyfer cwmni proffil uchel yng Nghaerdydd.

PRIF DDIBEN Y SWYDD:

Bydd y Derbynnydd / Cynorthwyydd Gweinyddol yn darparu gwasanaeth derbynfa croesawgar ag effeithiol, gweithredu`r switsfwrdd ac ymgymryd dyletswyddau cyfleusterau a gweinyddol.

Pwrpas cyffredinol y swydd bydd i sicrhau fod holl ddefnyddwyr cyfleusterau`r cwmni, yn fewnol ac allanol yn cael profiad positif. Bydd deiliad y swydd yn darparu gwasnaeth cwsmer o ansawdd uchel, yn cyfathrebu gyda defnyddwyr y lleoliad a chydlynnu eu gofynion o ran adnoddau, cyfannu i weinyddiaeth effeithiol y cwmni a rheoli cyfleusterau`r swyddfa yn hwylus.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrannu at yr argraff gyntaf caif ein ymwelwyr/defnyddwyr o`r cwmni ac felly bydd rhaid perfformio holl dasgiau i`r safon uchaf.

Bydd llwyddiant y swydd yn cael ei asesu yn erbyn amcanion unigol.

PROFIAD

Hyfedredd yng nghymwysiadau MS Word, Excel and PowerPoint
Dealltwriaeth o system neulltio arlein - Cloudbooking.

PROFIAD

Lleiafswn o flwyddyn mewn diwydiant sy`n canolbwyntio ar y cwsmer.
Mae`r gallu i siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg yn hanfodol

CEISIADAU

Am fanylion pellach ynghylch y swydd ac i wneud ceisiadau, cysylltwch Swyddle ar 029 20302 2812 neu danfonwch eich CV post@swyddle.cymru

Job Title: Receptionist / Administrative Assistant
Location: Cardiff
Salary: £18,000 pro rata for 30 hours per week
Contract: Permanent
Hours of Work: Monday to Friday 8.00 am - 2.00 pm
Closing Date: 15 June 2018
The ability to speak, read and write Welsh is essential.

We are recruiting a bilingual receptionist/administrative assistant for a high-profile company based in Cardiff.

MAIN PURPOSE OF ROLE:
The Receptionist/Administrative Assistant provides a welcoming and efficient reception service, operates the switchboard and undertakes general facilities and administrative duties.

The overall purpose of the role is to ensure that all external and internal users of the company`s facilities have a positive experience. The post holder will deliver a high level of customer service, liaise with facility users to coordinate their resource requirements, contribute to the effective administration of the company and the smooth running of the office facility.

The post holder will contribute to the first impressions of the company to our guests/users and, therefore, must perform all tasks to the highest standard.

The success of this role will be assessed against individual objectives.

KNOWLEDGE

Proficient in MS Word, Excel and PowerPoint applications.
Understanding of online reservation system - Cloudbooking.

EXPERIENCE

Minimum of one-years previous experience in a customer-focused industry.
The ability to speak, read and write Welsh is essential

APPLICATIONS

For further details about the role and to make an application, please contact Swyddle on 029 20302 2812 or send your CV to post@swyddle.cymru

Contact Details:
Swyddle
Tel: 02920 302182
Contact: Huw
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Advertisers

This website uses cookies. Read our cookie policy for more information. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.

Latest Job Listings