Arweinydd T �m | Team Leader (Tai Ceredigion)

Job Type:
Permanent
Job Sector:
Construction
Region:
Wales
Location:
TBC
Salary:
£27,274.90 to £30,106.40 per annum
Salary Description:
£27274.90 - £30106.40 Per Annum
Posted:
27/06/2018
Recruiter:
Swyddle
Job Ref:
AT2606TC

Arweinydd T �m (Tai Ceredigion)
£27,274.92 - £30,106.40
Parhaol, llawn-amser
Dyddiad Cau; Canol dydd, 11 Gorffennaf 2018
Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn ddymunol

Diben cyffredinol:

Bydd yr Arweinydd T �m yn grefftwr cymwys neu bydd yn meddu ar gymhwyster HNC o leiaf, a bydd ganddo sgiliau trefnu a sgiliau rheoli prosiect. Bydd yn gallu trefnu ei d �m i weithio`n effeithlon ar sawl eiddo unrhyw bryd.

Bydd yr Arweinydd T �m, a fydd yn llawn brwdfrydedd a chymhelliant, yn rheoli ei d �m yn effeithlon gan sicrhau bod yr holl archebion am waith yn cael eu rheoli a`u cwblhau yn effeithiol. Bydd yn ofynnol i`r Arweinydd T �m amserlennu`r gwaith gan ddefnyddio`r system TG briodol, archebu`r deunyddiau, cydlynu gwasanaethau a chyfleustodau, a threfnu`r gweithlu er mwyn sicrhau bod y gwaith yn cael ei gyflawni o fewn y targedau amser a bennwyd ac yn unol `r gyllideb y cytunwyd arni, gan gydymffurfio manyleb Tai Ceredigion a safonau iechyd a diogelwch.

Bydd gan ddeiliad y swydd sgiliau cyfathrebu ardderchog, bydd ganddo sgiliau trefnu rhagorol a bydd yn ymrwymo i gyflawni cynlluniau`n brydlon heb orwario.

Manylion y Swydd

Teitl y swydd: Arweinydd T �m
Cyflog: Pwyntiau 29 - 33 (£27,274.92 - £30,106.40)
Oriau a math o gontract: 37 awr yr wythnos, llawn amser, parhaol
Yn atebol i`r canlynol: Rheolwr MEDRA
Yn gyfrifol am y canlynol: Gweithwyr / Prentisiaid MEDRA
Adran: Gwasanaethau Eiddo
Lleoliad: I`w gadarnhau
Dyddiad cau: Canol dydd, 11 Gorffennaf 2018

(Dylech nodi na dderbynnir ceisiadau a ddaw i law ar �l y dyddiad a`r amser cau)

Dyddiad y cyfweliad: 20 Gorffennaf 2018

Team Leader (Tai Ceredigion)
£27,274.92 - £30,106.40
Permanent, full time
Closing Date; 12 Noon, 11 July 2018
The ability to write and speak Welsh is desirable

Overall Purpose:

Being a qualified craftsman or possess a minimum of a HNC, with project management and organisational skills, the team leader will be able to organise his/her team to work efficiently on numerous properties at any one time.

The highly motivated and enthusiastic Team Leader will manage his/her time efficiently, ensuring that all works orders are managed and competed effectively. The Team Leader is required to schedule the work using the appropriate IT system, order the materials, co-ordination of services, utilities and organise the workforce in order to ensure that the work is undertaken within the time targets set, and agreed budget, and conforming to the Tai Ceredigion specification and health & safety standards.

The post-holder will be an excellent communicator and have exceptional organisational skills, with commitment to deliver schemes on time and on budget.

Post Details

Post Title: Team Leader
Salary: Points 29 - 33 (£27,274.92 - £30,106.40)
Hours and Contract Type: 37 Hours per week, Full Time, Permanent
Responsible to: MEDRA Manager
Responsible For: MEDRA Operatives / Apprentices
Department: Property Services
Location: To be confirmed
Closing Date: 12 Noon on 11 July 2018

(Please note that applications received after this deadline will not be accepted)

Interview Date: 20 July 2018

Contact Details:
Swyddle
Tel: 02920 302182
Contact: Huw
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Advertisers

This website uses cookies. Read our cookie policy for more information. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.

Latest Job Listings