Swyddogion Ymweliad Maes | Field Visiting Officers

Job Type:
Permanent
Job Sector:
Customer Service
Region:
Wales
Location:
Cardiff
Salary:
£20,800 to £25,500 per annum
Salary Description:
£20800 - £25500 Per Annum Plus benefis
Posted:
27/06/2018
Recruiter:
Swyddle
Job Ref:
CTVL2606SYM

Swyddogion Ymweliad Maes (Capita TV Licence)
£20,800 - £25,500
Parhaol, llawn-amser
Caerdydd
Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn ddymunol

SWYDDOGION YMWELIAD MAES
ARDAL CAERDYDD
Byddem yn croesawu ceisiadau oddi wrth siaradwyr Cymraeg

CYFLOG SYLFAENOL O £20,800m GYDA COMISIWN EAT O £25,500m

Fel swyddog ymweliad i Drwyddedu Teledu eich r �l bydd i ymweld chyfeiriadau preswyl dethol i gynnal ataliad effeithiol yn erbyn osgoi tal y drwydded. Byddwch chi yn gorfodi deddfwriaeth trwy gymryd datganiadau dan rybudd lle mae hynny yn briodol a gwneud y mwyaf o refeniw gwerthiant ar gyfer y BBC.

Bydd rhaid i chi allu cwblhau gwaith papur yn ddarllenadwy ac yn awyddus i daro targedau, gyda sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog a`r gallu i ddelio gyda rhywfaint o wrthdaro a cwsmeriaid anodd gyda ymagwedd yn gadarn ond yn deg.

Mae oriau yn 37.5 yr wythnos ac mae patrwm shifft hyblyg, felly gallwch chi gymryd perchnogaeth o'r oriau rydych chi'n gweithio ac yn eu ffitio o amgylch ymrwymiadau eraill. Rydym yn gofyn ichi weithio 20 awr yr wythnos rhwng 4pm a 9pm yn ystod yr wythnos neu ar unrhyw adeg ar y penwythnos. Mae hyn fel eich bod yn ymweld yn ystod yr amseroedd y mae'r rhan fwyaf o bobl gartref. Bydd rhaid I chi cael car y gallwch chi ei defnyddio i`r gwaith ac fydd eich milltiroedd yn cael ei ad-dali am 45c y milltir.

Mae'r cyflog sylfaenol yn £20,800m y flwyddyn gyda chomisiwn, enillion cyfartalog yn y rhanbarth o £25,000

Mae gennych hawl i 23 diwrnod o wyliau sy'n codi gyda hyd y gwasanaeth, pensiwn, cynlyn arbed rhannu, gostyngiadau staff, talebau gofal plant, cynllun deintyddol, disgownt yswiriant a chynllun rhannu perchenogaeth

Mae Capita yn y 100 uchaf rhestr Forbes o gyflogwyr i weithio i.

Am ragor o wybodaeth ewch i www.visitingofficers.co.uk neu ffoniwch 0300 790 6033.

Field Visiting Officers (Capita TV Licence)
£20,800 - £25,500
Permanent, full time
Cardiff
The ability to write and speak Welsh is desirable

FIELD VISITING OFFICERS

BASIC SALARY £20,800k PLUS COMMISSION OTE £25,500

As a visiting officer for TV licensing your role will be to visit selected residential addresses to maintain an effective deterrent against evasion of the licence fee.

You will enforce legislation by taking statements under caution where appropriate and maximise sales revenue for the BBC.

You must be able to complete paperwork legibly and have a desire to hit set targets, with excellent customer service skills and the ability to deal with some conflict and difficult customers with a firm but fair approach.

Hours are 37.5 per week and there is a flexible shift pattern, so you can take ownership of the hours that you work and fit them round other commitments. We do ask you to work 19 hours per week between 4pm - 9pm weekdays or anytime at the weekend. This is so that you are visiting during the times that most people are at home.

You must have a car that you can use for work and your mileage will be reimbursed at 45p per mile.

The basic salary is £20,800k per annum plus commission, average earnings in region of £25,000.
You are entitled to 23 days holiday which rises with length of service, pension, share save scheme, staff discounts i.e. childcare vouchers, dental plan, discounted insurance and share ownership plan.

Capita is in the top 100 Forbes list of employers to work for.

For further information please visit www.visitingofficers.co.uk or call 0300 790 6033.

Contact Details:
Swyddle
Tel: 02920 302182
Contact: Huw
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Advertisers

This website uses cookies. Read our cookie policy for more information. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.

Latest Job Listings