Rheolwr Busnes a Safle | Business and Estates Mana

Job Type:
Permanent
Job Sector:
Education
Region:
Wales
Location:
Pontyclun
Salary:
£39,961 to £39,961 per annum
Salary Description:
£39961 - £39961 Per Annum APT&C Grade 13
Posted:
28/06/2018
Recruiter:
Swyddle
Job Ref:
YL2706RBAS

Rheolwr Busnes a Safle (Ysgol Llanhari)
£39,961 (APT&C Graddfa 13)
Parhaol, llawn-amser
Pontyclun
Dyddiad Cau; Canol dydd, 6 Gorffennaf 2018
Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn ddymunol

I gychwyn: Medi 3 2018

Ydych chi`n chwilio am gyfle arwain cyffrous mewn Ysgol Bob Oed (3-19)? Mae Ysgol Llanhari yn chwilio am arweinydd proffesiynol i reoli a datblygu busnes a safle`r ysgol.
Rydym yn cynnig cyfle arbennig i arweinydd brwdfrydig, deinamig, egn �ol, ysbrydoledig ac effeithlon ymuno `n t �m.

Fel y dengys ein harolwg Estyn diweddar, mae Ysgol Llanhari yn ysgol lwyddiannus, gynhwysol a hapus. Rydym yn ysgol sy`n tyfu (tua 713 disgybl erbyn Medi 2018) a chanddi safonau a disgwyliadau uchel ymhob agwedd o fywyd yr ysgol. Mae safle`r ysgol yn eang ac wedi ei leoli mewn ardal braf nid nepell o gyffordd yr M4.

Mae hon yn swydd allweddol ar gyfer arweinydd sy`n arddangos meddwl strategol, blaengaredd, cymhelliant ac arweinyddiaeth gadarn. Mae`r r �l newydd hon yn gyfle i chwarae rhan allweddol o osod cyfeiriad yr ysgol a gweithio mewn partneriaeth `r T �m Arwain a`r Bwrdd Llywodraethu er mwyn sicrhau gwelliant parhaus.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am gynllunio cyllidol strategol a gweinyddu systemau cyllidol yr ysgol, datblygu arloesedd busnes, rheolaeth a datblygiad strategol y safle/ystad a rheoli risg.

Fe`ch anogir i gysylltu `r Pennaeth, Mrs Rhian Phillips os am sgwrs anffurfiol yngl?n `r swydd neu i drefnu ymweld `r ysgol cyn rhoi cais i mewn i chi gael blas ar ein hethos a`n gweledigaeth.

Dyddiad cau: Dydd Gwener, Gorffennaf 6ed 2018, am hanner dydd, 12 o`r gloch.


Business and Estates Manager (Ysgol Llanhari)
£39, 961 (APT&C Grade 13)
Permanent, full time
Pontyclun
Closing Date; 12 Noon, 6 July 2018
The ability to write and speak Welsh is desirable

To commence: September 3 2018

Are you looking for an exciting leadership opportunity in an All Through (3-19) School? Ysgol Llanhari is looking for a lead professional to manage and develop the school business and estates. We are offering an exciting opportunity for an enthusiastic, dynamic, energetic effective and inspiring leader to join our team.

As our recent Estyn report shows, Ysgol Llanhari is a successful, inclusive and happy school. Ysgol Llanhari is a school which is growing (estimated numbers for September 2018 - 713) with high expectations and standards in all aspects of school life. The school site is large and situated in a pleasant location very close to the M4.

This is a key role for a leader who shows initiative, motivation, strategic thinking and strong leadership. This role is new to the school and provides an opportunity to set the school`s strategic direction, working collaboratively with the Leadership team and the Governing Body to ensure continued success.

The successful candidate will be responsible for the strategic financial planning and administration of the school, developing business innovation, the strategic development of the school site and risk management.

The ability to speak Welsh is highly desirable for this role but not essential.

You are very welcome to contact the Headteacher, Mrs Rhian Phillips for an informal discussion about the role or to arrange a visit to the school prior to applying in order to experience our ethos and our vision for the school.

Closing date: Friday, July 6th 2018, at 12.00 midday.

Contact Details:
Swyddle
Tel: 02920 302182
Contact: Huw
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Advertisers

This website uses cookies. Read our cookie policy for more information. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.

Latest Job Listings