Derbynnydd Dwyieithog Gyda'r Hwyr | Bilingual Even

Job Type:
Permanent
Job Sector:
Education
Region:
Wales
Location:
Neath
Salary:
£16,882 to £19,396 per annum
Salary Description:
£16882 - £19396 Per Annum pro rata
Posted:
30/06/2018
Recruiter:
Swyddle
Job Ref:
GCNPTC2906DDGH

Derbynnydd Dwyieithog Gyda'r Hwyr (Gr?p Colegau NPTC)
£16,882 - £17,396 pro rata (Sy'n cyfateb i £3,453 - £3,558 y flwyddyn)
Parhaol, rhan flwyddyn, 37.8 wythnos y flwyddyn, 9 awr yr wythnos
Castell-nedd
Dyddiad Cau; Canol dydd, 12 Gorffennaf 2018
Mae`r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn ddymunol

Gan ei fod yn gyflogwr cyfle cyfartal mae Gr?p Colegau NPTC yn annog ceisiadau o bob rhan o'r gymuned am swydd: Derbynnydd Dwyieithog Gyda'r Hwyr

I ddarparu gwasanaeth yn y dderbynfa a chymorth rheng flaen gweinyddol i gwsmeriaid mewnol ac allanol.

Cyflog: Graddfa 2, pwyntiau 14 - 16, £16,882 - £17,396 y flwyddyn (pro rata).
Sy'n cyfateb i £3,453 - £3,558 y flwyddyn.

Oriau gwaith: 9 awr yr wythnos (gan gynnwys penwythnosau o bosib).

Cytundeb: Parhaol, rhan flwyddyn, 37.8 wythnos y flwyddyn.

Lleoliad: Gr?p Colegau NPTC (yng Ngholeg Castell-nedd yn y lle cyntaf).

Cymwysterau: Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn meddu ar gymhwyster lefel 2 mewn Gweinyddiaeth Fusnes neu Ofal Cwsmeriaid a rhaid bod yn hyddysg mewn TG hyd at lefel 2. Dylech hefyd feddu ar gymhwyster lefel 2 mewn Saesneg a Mathemateg (TGAU neu gymhwyster cyfatebol). Rhaid i ymgeiswyr hefyd feddu ar y gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg.

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Iau 12 Gorffennaf 2018.

Am fanylion pellach neu i wneud cais ar-lein os gwelwch yn dda ewch i www.nptcgroup.ac.uk .
Fel arall, ffoniwch 01639 648031 gan ddyfynnu'r cyfeirnod: 120718/ER/NEATH/AH.


Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Manwl boddhaol.

Cysylltir ag ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn unig.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg

Dim asiantaethau os gwelwch yn dda

Bilingual Evening Receptionist (NPTC Group of Colleges)
£16,882 - £17,396 pro rata (Equivalent to £3,453 - £3,558 per annum)
Permanent, part year, 37.8 weeks per annum, 9 hours per week
Neath
Closing Date; 12 Noon, 12 July 2018
The ability to write and speak Welsh is essential

As an equal opportunities employer NPTC Group of Colleges encourages applications from all sections of the community for the position of: Bilingual Evening Receptionist

To provide a reception and administrative front line support service to internal and external customers.

Rate of pay: Scale 2, Points 14-16, £16,882 - £17,396 per annum (pro rata).
Equivalent to £3,453 - £3,558 per annum.

Hours of Work: 9 hours per week (may include weekends).

Contract: Permanent, part year, 37.8 weeks per annum.

Location: NPTC Group of Colleges (initially based at Neath College).

Qualifications: The ideal candidate will possess a Level 2 qualification in Business Administration or Customer Care and should be IT literate equivalent to Level 2. You should also have a level 2 qualification in English and Maths (GCSE or equivalent). Candidates must also have the ability to communicate in Welsh.

Closing Date: 12 Noon, Thursday 12 July 2018.

For further details or to apply online please access www.nptcgroup.ac.uk .
Alternatively, telephone 01639 648031 quoting ref: 120718/ER/NEATH/AH.

The successful applicant will need to obtain a satisfactory Enhanced Disclosure Check.

We regret that only shortlisted applicants will be contacted.
We welcome applications in Welsh and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

No Agencies Please

Contact Details:
Swyddle
Tel: 02920 302182
Contact: Huw
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Advertisers

This website uses cookies. Read our cookie policy for more information. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.

Latest Job Listings