Customer Relations Assistant | Cynorthwy-ydd Pert

Job Type:
Permanent
Job Sector:
Customer Service
Region:
Wales
Location:
Cardiff
Salary:
£7.83 to £7.83 per hour
Salary Description:
£7.83 - £7.83 Per Hour Annualised - Full Time and Part Time
Posted:
21/08/2018
Recruiter:
Swyddle
Job Ref:
WMC200818CPC

Cynorthwy-ydd Perthynas Cwsmeriaid
£7.83 yr awr
Caerdydd
Oriau blynyddol - Llawn Amser ac Rhan Amser
Dyddiad cau : 30 Medi 2018
Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol

Mae deiliad y swydd hon yn gyfrifol am roi gwasanaeth croesawgar, effeithlon, gwybodus a chyfeillgar, gan hyrwyddo Canolfan Mileniwm Cymru a'i gweithgareddau ym mhob cyfrwng. Darparu cymorth gweinyddol i'r Canolfan Gyswllt a datblygu a rheoli defnydd effeithiol o'r system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaida phob dull angenrheidiol arall i wasanaethu ein cwsmeriaid.

Atebolrwydd Cyffredinol:

1. Sicrhau y cynhelir cyfrinachedd bob amser;
2. Darparu gwybodaeth ac ateb cwestiynau ar faterion t �m arferol a sicrhau yr ymdrinnir ag ymholiadau dros y ff �n a thrwy e-bost i safon broffesiynol uchel;
3. Darparu cymorth gweinyddol cynhwysfawr a threfnus i'r t �m gan ddarparu gohebiaeth, dogfennaeth, taenlenni a chyflwyniadau gan ddefnyddio Microsoft Office;
4. Cynorthwyo'r t �m wrth reoli'r holl brosesau gweinyddol, gyda chyfrifoldeb am amrywiaeth o ddyletswyddau swyddfa i'r t �m (h.y. llungop �o, ffrancio post, sganio, ffacsio ac ati);
5. Cynnal a mewnbynnu data mewn cronfeydd data / taenlenni (h.y. Excel, Access, Tessitura), gan sicrhau bod y wybodaeth yn gywir ac y caiff ei chwblhau yn brydlon;
6. Cydlynu, gweinyddu a chofnodi cyfarfodydd perthnasol (gan gynnwys archebu ystafelloedd, trefnu lluniaeth, ac ati) a rheoli dyddiadur y rheolwr adran;
7. Yn unol 'i delerau cyflogaeth, efallai y bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd, ar gais rhesymol, gyflawni dyletswyddau eraill a / neu weithio oriau eraill sy'n gymesur gradd y swydd neu'r lefel gyffredinol o gyfrifoldeb yn y Ganolfan.
8. Bod chyfrifoldeb am eich Iechyd a Diogelwch eich hun ac eraill.

Atebolrwydd Arbenigol:

1. Darparu gwasanaeth cadarnhaol, arbennig a hygyrch i'r holl gwsmeriaid a chydweithwyr yn y Ganolfan Gyswllt yn bennaf ond hefyd wrth y desgiau tocynnau, mannau blaen y t? a'r awditoria yn y Ganolfan a lleoliadau oddi ar y safle yn �l y gofyn
2. Bod yn bwynt cyswllt cyntaf i gwsmeriaid y Ganolfan, wrth ddelio ag ystod eang o ymholiadau gan gynnwys llogi ystafelloedd/digwyddiadau, ymholiadau bwyty/arlwyo, gwybodaeth gyffredinol/ gwybodaeth am docynnau. Cymryd cyfrifoldeb am gaffael a darparu gwybodaeth am leoliad a chynnyrch gan ymateb yn gadarnhaol i ymholiadau cwsmeriaid a chynnal cysylltiadau cwsmeriaid effeithiol
3. Gweithio fel t �m i ddatblygu cydberthnasau ag ystod o gwsmeriaid gan gynnwys pobl sydd wedi archebu tocynnau fel gr?p, gweithredwyr bysiau a theithiau, asiantaethau ac aelodau. Ymchwilio i gwsmeriaid newydd ar gyfer y Ganolfan mewn modd rhagweithiol a'u denu'n llwyddiannus. Ymchwilio i gwsmeriaid newydd a'u recriwtio yn rhagweithiol ar gyfer y Ganolfan
4. Gwerthu tocynnau, aelodaethau, nwyddau ac unrhyw gynhyrchion eraill sydd ar werth drwy'r Ganolfan Gyswllt ar draws pob sianel ac ym mhob man yn y Ganolfan, gan chwilio am gyfleoedd i berswadio cwsmeriaid hen a newydd i brynu rhagor ac ychwanegu at bethau, gan hyrwyddo gwasanaethau, digwyddiadau a chynhyrchion y Ganolfan a'i phartneriaid
5. Ymateb i ymholiadau cwsmeriaid a chwynion yn brydlon drwy eu dull dewisedig o gyfathrebu, gan dynnu sylw'r rheolwyr neu gyfeirio problemau at eraill fel y bo ein briodol
6. Cynorthwyo rheolwyr wrth weinyddu'r adran a fydd yn cynnwys cynlluniau Mynediad ac aelodaeth, gweinyddiaeth Gr?p a thanysgrifiadau Tocynnau ar y cyd ag unrhyw dasgau eraill
7. Cymryd cyfrifoldeb am fod

Contact Details:
Swyddle
Tel: 02920 302182
Contact: Huw
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Advertisers

This website uses cookies. Read our cookie policy for more information. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.

Latest Job Listings