Swyddog Cymorth Gwaith Achos | Casework Support Of

Job Type:
Permanent
Job Sector:
Education
Region:
Wales
Location:
Caerdydd | Cardiff
Salary:
£23,625 to £23,625 per annum
Salary Description:
£23625 - £23625 Per Annum Plus benefis
Posted:
21/10/2018
Recruiter:
Swyddle
Job Ref:
EWC04102018SCGA

Swyddog Cymorth Gwaith Achos
£23,625
Parhaol
Caerdydd
Dyddiad cau : 5 Tachwedd 2018
Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol

Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw`r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau`r gweithlu addysg yng Nghymru.

Gan weithio fel rhan o`r Adran Priodoldeb i Ymarfer, bydd y Swyddog Cymorth Gwaith Achos yn gyfrifol yn bennaf am ymgynnull cyfarfodydd a gwrandawiadau er mwyn cefnogi gweinyddu achosion yn ymwneud ag ymddygiad proffesiynol annerbyniol honedig, anghymhwysedd proffesiynol difrifol, collfarn o drosedd berthnasol, addasrwydd ar gyfer asesiadau cofrestru ac Apeliadau Sefydlu. Bydd gofyn iddo ef neu hi ymgymryd rhywfaint o waith achos yn y meysydd hyn hefyd.

Mae hon yn r �l brysur ac amrywiol felly bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar ardderchog, llygad manwl a'r gallu i weithio ar liwt eu hunain. Bydd ganddynt brofiad o drefnu cyfarfodydd a gwneud yr holl drefniadau cysylltiedig megis lleoliadau archebu, teithio a llety.

Bydd gofyn i ddeiliad y swydd fynychu cyfarfodydd a gwrandawiadau'r Pwyllgor ledled Cymru gyda theithio cyfnodol i ogledd Cymru ac aros dros nos yn ofynnol.

Mae buddion cyflogeion yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal 10 g?yl banc a diwrnod braint).

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 5 Tachwedd 2018.
Cynhelir cyfweliadau ar 21 Tachwedd 2018.

E-bostiwch swyddi@cga.cymru i gael rhagor o wybodaeth, neu i gael pecyn cais, ewch i`r linc issod.

Casework Support Officer
£23,625
Cardiff
Permanent, full time
Closing date: 5 November 2018
The ability to speak Welsh is desirable

The Education Workforce Council (EWC) is the statutory, self-regulating professional body for members of the education workforce in Wales.

Working within the Fitness to Practise team, the Casework Support Officer will be responsible for convening meetings and hearings in order to support the administration of cases involving alleged unacceptable professional conduct, serious professional incompetence, conviction of a relevant offence, suitability for registration assessments and Induction Appeals. He or she will also be required to undertake some casework in these areas.

This is a busy and varied role so the successful candidate will have an eye for detail and an ability to work on their own initiative, as well as excellent written and oral communication skills. They will have experience of organising meetings and making all related arrangements such as booking venues, travel and accommodation.

The post-holder will be required to attend Committee meetings and hearings throughout Wales with periodic travel to north Wales and overnight stays a requirement.

Employee benefits include access to the Civil Service Pension Scheme, flexi-time and 31 days annual leave (excluding 10 bank holidays and privilege days).

The closing date for applications is 5 November 2018. Interviews will be held on 21 November 2018.
For further information contact jobs@ewc.wales, or to download an application pack visit the below link.

Contact Details:
Swyddle
Tel: 02920 302182
Contact: Huw
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Advertisers

This website uses cookies. Read our cookie policy for more information. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.

Latest Job Listings