Pennaeth Partneriaeth | Head of Partnerships

Job Type:
Contract
Job Sector:
Management
Region:
Wales
Location:
Cardiff
Salary Description:
Competitive
Posted:
21/02/2019
Recruiter:
Swyddle
Job Ref:
HubCymAfPenPar

*Please Scroll Down for English*

PENNAETH PARTNERIAETH
£34,106-£41,846
37 awr yr wythnos
Caerdydd
Dyddiad Cau: 27 March 2019
Crynodeb o r �l Pennaeth Hub Cymru Africa:
Mae Pennaeth y Bartneriaeth yn atebol i Fwrdd Partneriaeth Hub Cymru Africa am gyflawniad effeithiol rhaglen o waith a ariannir gan Lywodraeth Cymru ac Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol Llywodraeth y DU. Mae hyn yn cynnwys gweithredu ar dargedau a gytunwyd arnynt yn brydlon ac o fewn y gyllideb, datblygu cynlluniau gweithgaredd manwl, rheoli staff y bartneriaeth, sicrhau dulliau effeithiol o weithio mewn partneriaeth ac adrodd i roddwyr. Mae'r swydd hefyd yn darparu proffil cyhoeddus ac arweiniad ar gyfer y bartneriaeth.
Mae deiliad y swydd hefyd yn cyd-gadeirio Gr?p Asiantaethau Tramor Cymru ac r �l i'w chwarae wrth ysgogi'r sector datblygiad rhyngwladol yng Nghymru, gan drafod gyda rhwydweithiau datblygiad rhyngwladol, dylanwadu ar bolisi, datblygu prosiectau ategol a gweithredu fel llefarydd y Bartneriaeth.
Manylion Pellach:
Gwyliau blynyddol: 28 diwrnod ynghyd diwrnodau gwyliau cyhoeddus
Teithio: Bydd y r �l yn cynnwys teithio ledled Cymru ac yn y DU o bryd i'w gilydd, gan gynnwys aros dros nos.
Trafnidiaeth gyhoeddus yw'r modd o deithio a ffafrir; lle nad yw hyn yn gyfleus, gall staff ddefnyddi eu cerbyd eu hunain. Y gyfradd filltiredd gyfredol yw 45c.
Pensiwn: Bydd deiliad y swydd yn cael ei ymrestru'n awtomatig yng nghynllun pensiwn WCIA. Bydd WCIA yn talu
cyfraniadau pensiwn hyd at 5% o'r cyflog crynswth i mewn i'r cynllun bob mis.
------------------------------------------------------------------------------
HEAD OF PARTNERSHIP
£34,106-£41,846
37 Hours a Week
Leave cover for 9 months with possibility of extension
Cardiff
Closing Date: 27 March 2019
Summary of Head of Hub Cymru Africa role:
The Head of Partnership is responsible to the Hub Cymru Africa Partnership Board for the effective delivery of a programme of work funded by Welsh Government and the UK Government Department for International Development. This includes implementing agreed targets on time and within budget, developing detailed activity plans, managing partnership staff, ensuring effective partnership working, and reporting to donors. The post also provides public profile and leadership for the partnership.
The post co-Chairs the Wales Overseas Agencies Group and has a role to play in galvanising the International Development sector in Wales, liaising with international development networks, influencing policy, developing complimentary projects, and acting as a spokesperson for the Partnership.
Additional Information:
Annual leave: 28 days plus public holidays
Travel: This role will require travel throughout Wales and occasionally the UK, including overnight stays. Use of public transport is preferred; when this is not convenient staff may use their own vehicle. Current mileage rate is 45p.
Pension: The post-holder will be auto-enrolled into the WCIA`s pension scheme. The WCIA will match pensions contributions up to 5% of gross salary into the scheme each month.


Contact Details:
Swyddle
Tel: 02920302182
Contact: Alun Gruffudd
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Advertisers

This website uses cookies. Read our cookie policy for more information. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.

Latest Job Listings