Uwch Ymgynghorydd AD | Senior HR Consultant

Job Type:
Contract
Job Sector:
HR, Training
Region:
Wales
Location:
St Asaph
Salary Description:
Competitive
Posted:
25/02/2019
Recruiter:
Swyddle
Job Ref:
NWFRSeniorAD

*Please scroll down for English*
Uwch Ymgynghorydd Adnoddau Dynol
Adran Adnoddau Dynol, Pencadlys, Llanelwy
GTAGC Gradd 8 - £34,037 i £36,672 y flwyddyn
(Mae hyn yn cynnwys lwfans o 8.5% am fod ar alwad y tu allan i oriau arferol)
Contract tymor sefydlog 12 mis tan Ebrill 2020 dros gyfnod mamolaeth
37 awr yr wythnos
Bod yn gyfrifol am faterion yn ymwneud ag Adnoddau Dynol (AD) ar draws rhanbarth penodol yn yr ardal y mae`r sefydliad yn ei gwasanaethu a darparu gwasanaeth cynghori rhagweithiol ac arloesol ym maes AD i weithwyr GTAGC. Cynorthwyo`r Rheolwr AD i gyflawni amcanion yr Adran AD a darparu gwasanaeth effeithlon, cost effeithiol ac o safon uchel. Cyfrannu tuag at ddatblygu a darparu polis �au ac arferion da penodol ar gyfer GTAGC ym maes AD ac ymgymryd phrosiectau eraill a ystyrir yn angenrheidiol o bryd i`w gilydd.
Disgwylir i ymgeiswyr fedru Cymraeg Lefel 4 - Siarad a Gwrando, mynnir eich bod yn gallu; Cynnal sgwrs anffurfiol yn ymwneud gwaith neu roi cyflwyniad gyda rhuglder ac ystod o ddywediadau ond y gall fod angen troi at iaith arall i ateb cwestiynau annisgwyl neu er mwyn esbonio materion cymhleth neu wybodaeth dechnegol.
Bodloni gofynion Archwiliad Lefel Sylfaenol DBS.
Trwydded yrru lawn y DU er mwyn teithio i leoliadau ar draws y Gogledd (bydd car gwasanaeth ar gael).
Hyblygrwydd er mwyn gweithio y tu allan i oriau gwaith arferol yn rheolaidd.
Ceisiadau
Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau yw hanner dydd, 7 Mawrth 2019.
Glynir at y dyddiad cau ac ni fydd eithriadau.
Cynhelir cyfweliadau Dydd Gwener 15 Mawrth 2019
Mae rhagor o fanylion a ffurflenni cais ar gael ar wefan Gwasanaeth T n ac Achub Gogledd Cymru, neu o`r Adran Adnoddau Dynol ar 01745 535281 neu drwy anfon e-bost i
Hrdesk@gwastan-gogcymru.org.uk
--------------------------------------------------------
Senior HR Adviser
Human Resources Department, Headquarters, St. Asaph
NWFRS Grade 8 - £34,037 to £36,672 per annum
(Pay is inclusive of 8.5% pay allowance for providing out of hours cover)
12 month fixed term contract until April 2020 to cover maternity leave
37 hours per week
To assume responsibility for HR related matters across a specified region within the Service area and to provide a proactive and innovative HR advisory service to NWFRS employees. To assist the Head of Human Resources in fulfilling the objectives of the HR Department and ensuring the delivery of a high quality, efficient and cost effective service. To contribute towards the development and delivery of NWFRS policy and best practice specifically within the HR field and to undertake other projects as may be deemed necessary from time to time.
Level 4 Welsh - Speaking and Listening - Requires that you can; keep up an extended casual work related conversation or give a presentation with a good degree of fluency and range of expression but may need to revert to another language to answer unpredictable questions or explain complex points or technical information.
Satisfactory results to a Basic Level DBS Check.
Full UK drivers licence with the requirement to travel across North Wales (a service car will be provided).
Flexibility in order to work out of office hours on a regular basis.
Applications
The closing date for receipt of application forms is 12.00 noon, 7 March 2019
The closing date will be strictly adhered to and no exceptions will apply.
Interviews are scheduled to take place Friday 15 March 2019
Further details and application forms are available

Contact Details:
Swyddle
Tel: 02920302182
Contact: Alun Gruffudd
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Advertisers

This website uses cookies. Read our cookie policy for more information. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.

Latest Job Listings