Prif Weithredwr | Chief Executive

Job Type:
Permanent
Job Sector:
Education
Region:
Wales
Location:
Cardiff
Salary Description:
Competitive
Posted:
26/03/2019
Recruiter:
Swyddle
Job Ref:
SwyddleHijinx

Chief Executive
Full Time
Permanent
Cardiff
Salary Negotiable
About the Role
Hijinx are looking for a Chief Executive to follow on from the tenure of Clare Williams, who held the reins whilst the company went through a period of phenomenal growth and won a raft of accolades and awards, including The Stage International Theatre Award, Arts & Business Arts Award and The Welsh Charity of the Year for Outstanding Impact.
Hijinx has its headquarters at the Wales Millennium Centre in Cardiff Bay but operates across Wales - with hubs in Prestatyn, Carmarthen, Aberystwyth and Cardiff. Hijinx tackles the complex problem of integrating people with learning disabilities into the workplace and society. It does this by identifying and training talented young adults with autism and learning disabilities to become professional actors.
The ability to speak Welsh is desirable. A commitment to learning Welsh is essential. A knowledge of other European languages advantageous.
The successful applicant will take up post on 23 September 2019.
Applications
Application by email to include CV, a covering letter (including salary expectation). Please go to https://www.swyddle.cymru/en/job/chief-executive-hijinx-theatre/ for further details.
Shortlisted applicants will be notified by e-mail on Monday 29 April.
Applicants who have not been notified by this date will not be invited to interview.
Regrettably we are unable to provide feedback to unsuccessful applicants.
Interviews will take place in Cardiff Bay on Monday 13 May
Appointment subject to references and enhanced DBS check
------------------------------------------------
Swydd Prif Weithredwr
Llawn Amser
Parhaol
Caerdydd
Cyflog i'w Drafod
Cefndir y Swydd
Mae Hijinx yn chwilio am Brif Weithredwr i ddilyn ymlaen o gyfnod daliadaeth Clare Williams, fu`n dal yr awenau tra bu'r cwmni yn mynd trwy gyfnod o dwf rhyfeddol gan ennill llu o anrhydeddau a gwobrau, ac yn eu plith The Stage International Theatre Award, Arts & Business Arts Award a The Welsh Charity of the Year for Outstanding Impact.
Mae pencadlys Hijinx yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd ond mae'n gweithredu ar draws Cymru gyfan - gyda chanolfannau ym Mhrestatyn, Caerfyrddin, Aberystwyth a Chaerdydd. Mae Hijinx yn mynd i'r afael 'r broblem gymhleth o integreiddio pobl sydd ag anableddau dysgu i fod yn rhan o`r gweithle a`r gymdeithas. Mae'n gwneud hyn drwy ganfod a hyfforddi oedolion ifanc talentog sydd ag awtistiaeth ac anableddau dysgu i fod yn actorion proffesiynol.
Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol. Mae ymrwymiad i ddysgu Cymraeg yn hanfodol. Gwybodaeth o ieithoedd Ewropeaidd eraill yn fanteisiol.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dechrau yn ei swydd ar 23 Medi 2019.
Ceisiadau
Cais trwy e-bost i gynnwys CV, llythyr eglurhaol (gan gynnwys cyflog disgwyliedig). AM fanylion ceisio pellach, ewch i: https://www.swyddle.cymru/job/prif-weithredwr/
Hysbysir yr ymgeiswyr y mae eu henwau wedi eu cynnwys ar y rhestr fer trwy e-bost ar ddydd Llun 29 Ebrill. Ni fydd ymgeiswyr nad ydynt wedi'u hysbysu erbyn y dyddiad hwn yn cael eu gwahodd i gyfweliad.
Yn anffodus ni allwn roi adborth i ymgeiswyr aflwyddiannus.
Cynhelir y cyfweliadau ym Mae Caerdydd ar ddydd Llun 13 Mai.
Mae'r apwyntiad yn amodol ar eirda canolwyr a gwiriad DBS uwch

Contact Details:
Swyddle
Tel: 02920302182
Contact: Alun Gruffudd
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Advertisers

This website uses cookies. Read our cookie policy for more information. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.

Latest Job Listings